Świat

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzona w Genewie dnia 21 maja 2003 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 74, poz. 487).

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Używania Tytoniu (ang. WHO Framework Convention on Tobacco Control) została uchwalona przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia 21 maja 2003 r. i weszła w życie 27 lutego 2005 r.. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję 15 września 2006 roku. Artykuły oraz wytyczne dla konwencji mówią o działaniach, które powinny być podejmowane w zakresach:

 • regulacji środków cenowych i podatkowych ograniczających popyt na tytoń,
 • poza cenowych środków ograniczających popyt na tytoń,
 • ochrony przed narażeniem na dym tytoniowy,
 • przepisów dot. składu wyrobów tytoniowych,
 • pakowania i oznakowania wyrobów tytoniowych,
 • edukacji, komunikacji, szkoleń i świadomości społecznej,
 • reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych,
 • środków ograniczania popytu dotyczącego uzależnienia od tytoniu i zerwania z nałogiem,
 • nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi,
 • sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom nieletnim i przez osoby nieletnie,
 • zapewnienia wsparcia dla ekonomicznie uzasadnionych działań alternatywnych,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi,
 • odpowiedzialności,
 • badań, nadzoru oraz wymiany informacji.

Dla lepszej ochrony zdrowia ludzkiego, państwa ratyfikujące Konwencję zobowiązały się w art. 5.3, że przy określaniu i wdrażaniu swoich polityk zdrowia publicznego w odniesieniu do ograniczenia użycia tytoniu, będą działać na rzecz ochrony takich polityk przed wpływem interesów handlowych i innych żywotnych interesów przemysłu tytoniowego, zgodnie z przepisami prawa krajowego.