Europa

Dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Dyrektywa ma na celu ujednolicenie różnic między przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi Państw Członkowskich w sprawie wytwarzania, prezentacji i sprzedaży wyrobów tytoniowych, utrudniających funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Dyrektywa jednakże pozostawia Państwom Członkowskim możliwość wprowadzenia takich wymagań, jakie uznają za niezbędne
w celu zagwarantowania ochrony zdrowia.

Dyrektywa obejmuje:

  • maksymalną zawartość substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w papierosach,
  • metody pomiaru ww. substancji,
  • sposób informowania konsumenta o szkodliwości wyrobów tytoniowych,
  • zobowiązania producentów i importerów do corocznego przedkładania Państwom Członkowskim wykazu wszystkich składników wraz z ich ilościami, używanych do produkcji wyrobów tytoniowych,
  • zakaz stosowania nazw, tekstów, znaków towarowych, symboli czy innych znaków, które miałyby sugerować, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne.

Co 2 lata komisja zobowiązana jest do przedkładania Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania w sprawie stosowania tej dyrektywy.

Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych.

Celem  dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do reklamy wyrobów tytoniowych i ich promocji:

  • w prasie i innych wydawnictwach;
  • w audycjach radiowych;
  • w usługach społeczeństwa informacyjnego;
  • oraz poprzez sponsorowanie powiązane z produktami tytoniowymi, w tym ich bezpłatną dystrybucję.

Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.

Dyrektywa ustanawia zasady ogólne harmonizacji struktury i stawek podatku akcyzowego, który jest nakładany przez Państwa Członkowskie UE na wyroby tytoniowe.

W przypadku papierosów dyrektywa zakłada konieczność podwyżki akcyzy do wysokości gwarantującej osiągnięcie docelowego unijnego minimum akcyzowego, wynoszącego nie mniej niż 90 EUR na 1000 sztuk papierosów, niezależnie od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży i podatek akcyzowy ogółem w średniej ważonej cenie detalicznej papierosów powinien osiągnąć poziom co najmniej 60%. Unijne podwyższone minimum podatkowe będzie obowiązywać w Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 r., które Polska powinna osiągnąć na dzień 1 stycznia 2018 r.