Członkowie

Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Jego działalność koncentruje się wokół zagadnień dotyczących m.in. upowszechniania zdobyczy naukowych w zakresie onkologii, stymulowania badań w tej dziedzinie czy podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników placówek onkologicznych.

więcej…

Polskie Towarzystwo Przeciwtytoniowe

Pomorskie Towarzystwo Przeciwtytoniowe zostało utworzone przy Klinice Alergologii
i Chorób Płuc gdańskiej Akademii Medycznej. Aktywnie działa na polu walki z uzależnieniem tytoniowym. Pomagało między innymi przy wprowadzeniu zakazu palenia w miejscach publicznych.

więcej…

NIPiP

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych jest organem Samorządu Pielęgniarek i Położnych – jednej z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce (ponad 300 tys. członków). Odpowiada między innymi za analizowanie i opiniowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia ludności oraz przygotowywanie wniosków dotyczących zasad etyki zawodowej.

więcej…

logo

Fundacja Dla Zdrowia powstała w listopadzie 2012 roku. Jej główną ideą  jest angażowanie się w problemy zdrowia populacyjnego i międzynarodowego, prowadzenie interwencji zdrowotnych, przyczynianie się do poprawy jakości zdrowia, upowszechnianie treści z zagadnień promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, zdrowia publicznego, międzynarodowego i globalnego.

więcej…

stowarzyszenie-walki-z-rakiem-pluca

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca udziela praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom i ich bliskim poprzez przekazywanie niezbędnych informacji na temat raka płuca, profilaktyki i dostępnych możliwości terapeutycznych. Ponadto stara się m.in. zwiększyć świadomość społeczną w zakresie objawów i profilaktyki choroby oraz promować profilaktykę raka płuca, w tym rezygnacji z palenia tytoniu.

więcej…

56085 Celem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest m.in. opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego spełniającego najwyższe światowe standardy, a także wspieranie lokalnych działań edukacyjnych, samopomocowych i kulturalnych służących integracji środowiska.

więcej…

logo_fundacja_DSS_png

Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO udziela pacjentom onkologicznym wsparcia informacyjnego,  stara się rozpowszechniać korzystanie z opieki hospicyjnej oraz propagować  sposoby walki z bólem nowotworowym. Fundacja realizuje swoje cele również przez nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami które swoją działalność kierują na rzecz pacjenta onkologicznego i jego lekarza.

więcej…

 logo_FSD_final

Misją Fundacji Serce Dziecka działającej na rzecz dzieci z wadami serca jest propagowanie wiedzy o wadach serca, ich diagnozowaniu i leczeniu, udzielanie wsparcia  rodzinom dzieci z wadami serca oraz współpraca z ośrodkami medycznymi i innymi organizacjami. Fundacja realizuje swoją działalność w ramach  5 programów: Poznaj serce, Razem z dzieckiem, Szansa dla Serca, Cordiada oraz Zbiórki Celowe.

więcej…

 matio_logo

Głównym celem Fundacji MATIO jest aktywizacja chorych i ich rodzin do walki z chorobą. Fundacja organizuje warsztaty i szkolenia dla rodziców i personelu medycznego, liczne spotkania edukacyjne na temat choroby dla osób zainteresowanych, konferencje medyczno-naukowe, staże zagraniczne dla personelu medycznego a także wydaje własny Kwartalnik „Mukowiscydoza Matio”.

 więcej…

 logo2-1357138112

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” działa na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych oraz na polu pomocy społecznej. Prowadzi Dziecięce Centrum Rehabilitacji, Przedszkole Integracyjne Jesteśmy Razem  oraz bezpłatny Punkt Informacyjny dla Rodziców Dzieci Autystycznych. Otrzymali wyróżnienie Bursztynowego Mieczyka i nagrodę specjalną arcybiskupa Gocłowskiego.

więcej…

 Emblemat-IFMSA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny przeprowadza kampanie edukacyjno-profilaktyczne dotyczące szeroko rozumianego zdrowia publicznego.
Działa na rzecz przestrzegania praw człowieka, udziela pomocy studentom w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie wiedzy medycznej, umożliwia polskim studentom uczestniczenia we wszystkich programach w ramach International Federation of Medical Students Associations.

 więcej…

 logo02

Misją Polskiego Towarzystwa Higienicznego jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez działalność naukową, publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej,  inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli. Towarzystwo współpracuje m.in. z władzami państwowymi i samorządowymi, uczelniami polskimi i zagranicznymi.

więcej…

 logo_ptnt

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego ma na celu m.in. upowszechnianie osiągnięć współczesnej wiedzy o nadciśnieniu tętniczym, inicjowanie prac naukowych w dziedzinie badań nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce, współpracę ze wszystkimi jednostkami Ochrony Zdrowia w rozwiązywaniu problemów związanych z nadciśnieniem tętniczym.

więcej…

 image

Celem Polskiej Unii Onkologii jest organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do podniesienia stanu zdrowotności i wiedzy społeczeństwa o metodach zwalczania raka oraz do minimalizacji negatywnych społecznie skutków tej choroby. Działalność prowadzona jest zgodnie ze współczesna wiedzą medyczną.

więcej…

image (1)

Polskie Towarzystwo Pediatryczne stara się upowszechniać wiedzę medyczną ze szczególnym uwzględnieniem medycyny wieku rozwojowego,  uczestniczyć w tworzeniu programów dla możliwie najlepszego zabezpieczenia opieki zdrowotnej oraz ochrony interesów dzieci i młodzieży a także m.in. nawiązywać i podtrzymywać międzynarodowe współprace w zakresie medycyny wieku rozwojowego.

więcej…

 image (2)

Celem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego jest m.in. zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia doświadczalna i kliniczna oraz dziedziny pokrewne, upowszechnianie wiedzy na temat alergologii w społeczeństwie oraz udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w dziedzinie alergologii.

więcej…

Naczelna Izba Lekarska

Naczelna Izba Lekarska jest jednostką lekarskiego samorządu zawodowego i reprezentuje samorząd lekarzy i lekarzy dentystów na szczeblu państwowym. Jej członkami, z mocy ustawy, są wszyscy lekarze i lekarze dentyści, który posiadają prawo wykonywania zawodu w Polsce.

więcej…

Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstał w 2002 roku po połączeniu Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Władze uczelni skupiają się na stopniowym i konsekwentnym rozbudowywaniu jej zadań dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz klinicznych.

więcej

Fundacja „Wszystko dla Zdrowia” Fundacja „Wszystko dla Zdrowia” działa w Łodzi od 21 lat. Jej prezesem jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas, który znalazł się w 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia 2012 roku wg Pulsu Medycyny. Fundacja współorganizowała m.in. kampanię „Postaw serce na nogi”.

więcej

akademia logo Akademia Zdrowego Życia  powstała w 2012 roku. Jej misją jest ochrona i promocja zdrowia, a także przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

więcej